1357. Sokak No: 2 İvedik Org. San. Bölg.

06378 Yenimahalle Ankara

Posta Kodu: 06378

Tel: +90 312 240 72 74

Tel: +90 532 454 01 45

Tel: +90 312 394 65 25

info@atanurmetal.com